REZERVACIJE I PLAĆANJE

Prilikom prijave za potvrdu rezervacije putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana, ukoliko u programu nije navedeno drugačije. Ostatak cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene do drugog ugovorenog roka plaćanja. Ukoliko putnik ne ispuni ovu obavezu, smatrat ćemo da je odustao od rezervacije bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Za potvrdu rezervacija po „last minute“ ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos u cijelosti ili osigurati neospornu naplatu. U slučaju otkazivanja od stranke putnika po navedenim ponudama, Punim jedrima ima pravo zadržati kompletan iznos aranžmana.

CIJENE

Cijene putovanja objavljene su u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa, cijene navedene u programu bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualno razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Punim jedrima može najkasnije 20 dana prije početka putovanja zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hoteljera, i to isključivo u pismenom obliku. Putnik se obavezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene više od 10%, putnik ima pravo odustati s tim da je to dužan pismenim putem javiti Punim jedrima u roku od 4 dana od primljene obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana, putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi Punim jedrima u pismenom obliku u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

OPIS USLUGA

Smještaj,prehrana,udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja nisu usporedivi i različitih su usluga. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu / apartman s posebnim komforom,prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu / apartman u dotičnom objektu.
PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave dužan Punim jedrima dostaviti sve potrebne dokumente i podatke za ishođenje vize u zemlju u koju putuje. Punim jedrima ne jamči ishođenje vize. Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise, a ukoliko zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje,sam je dužan snositi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Preporučujemo svakom putniku da se osobno informira na web stranici Ministarstva vanjskih poslova RH ( www.mvp.hr ) o državama umjerenog i visokog rizika.

PUTNO OSIGURANJE

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti ,djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ,osiguranja od posljedice nesretnog slučaja ,osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Jamčevina za turističke paket aranžmane uplaćena je kod osiguravajuće kuće TRIGLAV OSIGURANJE D. D. ZAGREB.
OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Ako putnik otkaže uplaćeni aranžman ili traži promjenu polaska mora to učiniti pismenim putem. Punim jedrima od ukupne cijene aranžmana zadržava sljedeće iznose:

  • do 30 dana prije polaska 10 % cijene aranžmana
  • 29 – 22 dana prije polaska 20 % cijene aranžmana
  • 21 – 15 dana prije polaska 40 % cijene aranžmana
  • 14 – 8 dana prije polaska 60 % cijene aranžmana
  • 7 – dana prije polaska 95 % cijene aranžmana
  • nakon polaska 100 % cijene aranžmana

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUNIM JEDRIMA TURISTIČKE AGENCIJE

Punim jedrima kao organizator putovanja,zadržava pravo otkaza putovanja i to najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Ukoliko je putovanje otkazao organizator za kojeg je “Punim jedrima” bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za navedeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana ili iz nekog drugog valjanog razloga,organizator će sve putnike o tome obavijestiti najmanje 2 dana prije početka putovanja. Punim jedrima zadržava pravo na promjenu programa ako je prije ili za vrijeme izvršenja nastupe nepredvidive okolnosti koje se ne mogu izbjeći ( promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode i sl.) i to bez naknade štete. U tom slučaju putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.

RIJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora ukoliko su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene. Prigovor se predaje u pismenom obliku u Punim jedrima u roku od 8 dana od završetka putovanja. Prigovori predani nakon isteka roka neće se uzeti u razmatranje. Punim jedrima je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku istog. Punim jedrima će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Punim jedrima do neispunjavanja programa ili dijela usluge,putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga, a najviša naknada po prigovoru može doseći iznos cijene aranžmana. Dok organizator ne donese rješenje,putnik se odriče bilo koje druge osobe,sudske ustanove ili davanja informacija u medije. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće,u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan obavijestiti organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, koje bi moglo ugroziti odvijanje putovanja. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.
PRTLJAGA
Punim jedrima ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Preporučujemo uplatu osiguranja za osiguranje prtljage.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Isti su potrebni u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Punim jedrima.

Punim jedrima tourist agency j.d.o.o. turistička agencija, Zagreb, Mrazovićeva 9 – Poslovnica u Zagrebu, Palmotićeva 40